Επίδομα Πρόνοιας (διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά)

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

– Ο κηδεμόνας κάνει αίτηση στη γραμματεία του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» (πέτρινο κτίριο), προκειμένου να του χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό.

– Πηγαίνει στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για να καταθέτει μια σειρά δικαιολογητικών (επισυνάπτονται παρακάτω). Εφόσον τα δικαιολογητικά κριθούν από τον ιατρό προελέγχου ως πλήρη, κατατίθεται η αίτηση και ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν παραλαμβάνεται η αίτηση από την Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την κεντρική γραμματεία του ΚΕ.Π.Α, μέσω ταχυδρομείου, για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης του στην Υγειονομική Επιτροπή. Μετά από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, την Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής.

-Καταθέτει την γνωμάτευση μαζί με μια σειρά δικαιολογητικών (επισυνάπτονται παρακάτω) στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής του, για τη χορήγηση επιδόματος πρόνοιας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε ΚΕ.Π.Α., ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας, αλλά, στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας πρέπει να πάτε σ’ αυτήν του τόπου κατοικίας σας.

– Πριν παραδώσετε την ιατρική βεβαίωση στην Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. και τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, κρατήστε φωτοαντίγραφα, γιατί ίσως σας χρειαστούν.
– Η έναρξη χορήγησης του επιδόματος δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ως έναρξη χορήγησης του επιδόματος, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.
– Το ύψος του επιδόματος, που ισχύει σήμερα, ανέρχεται στα 626,00 ευρώ το δίμηνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΕ.Π.Α.

(ένα αντίγραφο να δώσετε στον γιατρό που θα σας παραπέμψει στην επιτροπή)
Για να κατατεθεί αίτηση για αξιολόγηση και χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να προσκομισθούν απαραίτητα τα ακόλουθα:

Ο αιτών καταθέτει στην γραμματεία ΚΕ.Π.Α εκτός από τα παραπάνω και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία. Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν: Αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ) τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη την γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.

Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους) ή βιβλιάριο απορίας σε ισχύ.

Αριθμός ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου, σε ηλεκτρονική μορφή.

Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από το φορέα.

Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα) ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε ΒΥΕ. Άποροι οι οποίοι αιτούνται παροχές από την Πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης.

Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.

Παρατηρήσεις : α) Παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτές. Επίσης ο παραπέμπων, ως θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναφέρει την φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, αλλά και κάθε άλλη τυχόν συνυπάρχουσα πάθηση που γνωρίζει από το ιστορικό του ασθενή του και την αγωγή που ακολουθείται για αυτές τις παθήσεις και που θα στοιχειοθετούνται από συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες επίσης θα φέρουν πλήρη τα στοιχεία των υπογραφόντων ιατρών. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ., ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ, e-mail και εάν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, τον αριθμό του εξιτηρίου νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.

• Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξ αιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντος τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, και εκτός των προαναφερομένων θα προσκομίζουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. με διαδικασία που θα ορίζεται από την Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τα στοιχεία του εκπροσώπου που καταθέτει την αίτηση θα καταγράφονται στο έντυπο της αίτησης κατά την κατάθεση της.
• Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται από τον γιατρό που διενεργεί τον προέλεγχο και εφ’ όσον διαπιστωθεί πως είναι πλήρη, καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση στον καταθέτοντα στην οποία αναγράφονται και τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίσθηκαν κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν είναι πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία, θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο και θα του υποδεικνύεται εγγράφως από την γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. και τον γιατρό προελέγχου τι πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία πρέπει να προσκομίσει προκειμένου να γίνει η καταχώρηση της αίτησης.
• Εφ’ όσον καταχωρηθεί η αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδοποιητήριο για την ημερομηνία και ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση της περίπτωσης του και θα εκδοθεί η σχετική Γνωμάτευση.
• Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία του ιατρικού φακέλου κατά την ώρα της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που προσκομίζονται στοιχεία από τον εξεταζόμενο κατά την στιγμή της συνεδρίασης της επιτροπής θα συμπληρώνεται γνωμάτευση αναπομπής της περίπτωσης αναφέροντας στο σκεπτικό τον λόγο της αναπομπής και θα παραπέμπεται στην γραμματεία προκειμένου να καταθέσει και τα νέα στοιχεία και να ορισθεί νέα ημερομηνία εξέτασης. Παρόμοια διαδικασία ισχύει αν ο ενδιαφερόμενος θελήσει να υποβάλλει και άλλα ιατρικά πιστοποιητικά αφού έχει ορισθεί η ημερομηνία εξέτασης του από την υγειονομική επιτροπή στην περίπτωση αυτή η εξέταση αναβάλλεται γίνεται η κατάθεση των νέων στοιχείων σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως και ορίζεται νέα ημερομηνία..
• Το ΚΕ.Π.Α. θα χορηγεί γνωματεύσεις Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της Γνωμάτευσης. Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση θα μπορείτε να ζητάτε από την Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. αντίγραφα της.
• Στην Γνωμάτευση της υγειονομικής Επιτροπής μπορεί να κατατεθεί προσφυγή στην ΒΥΕ από τον ενδιαφερόμενο εντός (10) Δέκα ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως της Γνωμάτευσης. Για να εξετασθεί υποβληθείσα ένσταση θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της προσφυγής. Συνεπώς η υποβολή προσφυγής στην γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική επιτροπή Γνωμάτευση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη ή άλλο και πρέπει να εξετασθεί εκ νέου στην Β΄θμια Υγειονομική επιτροπή. Το έντυπο υποβολής προσφυγής θα χορηγείται στις γραμματείες ΚΕ.Π.Α.

                                                                 ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ
  ΔΙΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12
2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47
3 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181
4 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119
6 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
7 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ* Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
8 ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΟΔΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1 ΑΡΤΑ (ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΡΑ 2
9 ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22 ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΡΑΒΑ 2
10 ΒΟΛΟΣ ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΘΡΑΚΩΝ 20
11 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ8&ΛΑΖΑΡΑΚΗ
12 ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 2
13 ΕΔΕΣΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΕΔΕΣΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
14 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4 & ΚΟΥΤΟΥΛΗ
15 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
16 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83
17 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
18 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
19 ΘΗΒΑΣ ΚΑΔΜΟΥ 47 ΘΗΒΑΣ ΚΑΔΜΟΥ 47
20 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34
21 ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6 ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6
22 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ&ΚΑΝΑΡΗ
23 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗ 147 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 11 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
24 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8
25 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2
26 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1
27 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
28 ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3 ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3
29 ΚΟΖΑΝΗ ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α
30 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
31 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 21Α ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1
32 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 62 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 62
33 ΚΩ* ΠΛΑΤΑΝΙ ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
34 ΛΑΜΙΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72 ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 77
35 ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22 ΛΑΡΙΣΑΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4
36 ΛΕΡΟΥ* ΛΑΚΚΙ ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
37 ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ* ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
38 ΜΥΤΙΛHΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
39 ΝΑΞΟΥ* ΝΑΞΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
40 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑΣ 10 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑΣ 10
41 ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7 ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΟΥΓΛΩΝ 21 & ΙΩΝΙΑΣ
42 ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
43 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 157
44 ΠΑΤΡΩΝ   ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
45 ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13
46 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
47 ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19
48 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4
49 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9
50 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19
51 ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΣΤΡΑ 7 ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟYΛΟΥ 8
52 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 89 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΑΤΣΟΥ 19
53 ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
54 ΣΑΜΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΑΜΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
55 ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25 ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25
56 ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
57 ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΜΗΡΟΥ 13 ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΜΗΡΟΥ 13
58 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ
59 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 14
60 ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ) ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)
61 XIOY ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ&ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΙΟΥ ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ& ΕΙΡΗΝΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, της οικείας Νομαρχίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
2. Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο γονέας συμπληρώνει κείμενο, που του υπαγορεύεται από την υπηρεσία.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που ανήκει.
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας παιδιού (σελίδα φωτογραφίας και τελευταίας θεώρησης και το πρωτότυπο).
6. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του γονέα ή του κηδεμόνα.

7. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του παιδιού.
8. Απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή υπεύθυνη δήλωση, από όπου προκύπτει η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ένας γονέας δηλώνει ότι συμφωνεί να εισπράττει ο άλλος το επίδομα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
10. Επικυρωμένη φωτοτυπία εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία, σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

11. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN και με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

1) Γνωμάτευση Μ.Μ.Μ.Ο., στην οποία θα φαίνεται ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση, ποιά είναι η ημερομηνία μεταμόσχευσης και πού παρακολουθείται για την πάθησή του. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον ιατρό και θα θεωρείται από το Διοικητικό Διευθυντή   του Νοσοκομείου.

2) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) και των 2 γονέων.

3) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, η οποία συμπληρώνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

4) Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας (ενταγμένης στο σύστημα ΔΙΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου (να αναγράφονται το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού).

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του παιδιού.

7) Εξουσιοδότηση, όταν προσέρχεται άλλο πρόσωπο από τον αιτούντα.

8) Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στη Διεύθυνση Υγείας

9) Βεβαίωση από το Νοσοκομείο, περί συνεχιζόμενης ιατρικής παρακολούθησης του μεταμοσχευμένου, η οποία πρέπει να προσκομίζεται κάθε 6 μήνες.

Στο βιβλιάριο τράπεζας απαιτείται να μπει ως δικαιούχος το ίδιο το παιδί και μετά ο κηδεμόνας.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Διεύθυνση Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας. Το ποσό ανέρχεται στα 1085,67 ευρώ το τρίμηνο. Δεν απαιτείται απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύλλογο «Η ΠΙΣΤΗ» στα τηλ.: 210-7486880, 210-7488961.