ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(N. 3794, ΦΕΚ 156, Τεύχος Α΄, 4-9-2009, άρθρο 35, Δελτίο Τύπου 1/10/2010, 12/11/2010 και 2/3/2011, ΦΕΚ 1612/Β/4.10.2010)

– Μετά από συνεννόηση με το σχολείο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς της Γ΄ Λυκείου, ο γονιός κάνει αίτηση στη γραμματεία του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» (πέτρινο κτίριο), προκειμένου να του χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό.

– Παίρνει την γνωμάτευση αυτή, στην οποία θα αναγράφεται η νόσος του παιδιού και η διάρκεια νοσηλείας.
– Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν για την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής τους, το οποίο εκδίδεται από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές συγκεκριμένων Νοσοκομείων στην Αθήνα («Γ.Γεννηματάς», «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», «Λαϊκό», «Ευαγγελισμός» «Άγιος Παντελεήμων», «Αττικόν») και την επαρχία. Στις επιτροπές καταθέτουν: αίτηση, ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο νοσοκομείο, με σφραγίδα διευθυντού κλινικής και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Επίσης, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Στις περιπτώσεις των παθήσεων, που απαιτούν διαπίστωση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας (μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85% ή κινητικά προβλήματα άνω του 67%) οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τη σχετική γνωμάτευση από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.

– Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά δίνουν τα ίδια μαθήματα (και τα μαθήματα κατεύθυνσης) αλλά με διαφορετικά θέματα. Στις σχολές μπαίνει το 5%, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην κάθε σχολή, με βάση το απολυτήριο Λυκείου και τα γενικότερα μόρια, που έχει συγκεντρώσει.
– Μετά από συνεννόηση με το σχολείο, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο, μέσω internet, καταθέτοντας, επίσης: υπογεγραμμένο αντίγραφο μηχανογραφικού, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη, επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Τέλος, καταθέτουν στο τμήμα επιτυχίας τους τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, που απαιτούνται.

Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείου Παιδείας: 210-3442651, 210-3442101, 210-3442705, 210-3442693.
Πληροφορίες για συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου: 210-3442000, 210-3443993.

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Καταργήθηκε η δυνατότητα μετεγγραφής του παιδιού, που περνάει σε σχολή εκτός του τόπου κατοικίας του, λόγω της νόσου του. Πλέον, κάθε σχολή θα δέχεται κάποιον αριθμό μετεγγραφών, με βάση κάποια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, χωρίς να εξασφαλίζονται οι μετεγγραφές των δικών μας παιδιών.Πληροφορίες για μετεγγραφές: 210-3443588 (Πανεπιστήμια), 210-3443103 (ΤΕΙ).