1. Επίδομα βαριάς αναπηρίας, μεσογειακής αναιμίας και διατροφικό επίδομα: δεν δικαιούνται όσοι είναι από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανοί). Δικαιούνται μόνο όσοι είναι από χώρα εντός Ε.Ε., έχουν μπλε ταυτότητα ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Στην περίπτωση, όμως, των αλλοδαπών, από την Αλβανία, δεν χορηγείται ούτε στους ομογενείς. Όσον αφορά το διατροφικό επίδομα των ασθενών, που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, χορηγείται σε αλλοδαπούς, που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. καθώς και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού και Οικονομικού Χάρτη. Προϋπόθεση είναι η νόμιμη παραμονή στη χώρα. Αναφορικά με τους πρόσφυγες, προϋπόθεση είναι να ανήκουν σε μία από τις παραπάνω χώρες και να είναι αναγνωρισμένοι. Για εκείνους, που είναι από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Κύπριοι, Ρουμάνοι κ.α.) και άρα δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας και ήρθαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για το πρόβλημα υγείας του παιδιού τους, απαιτείται πρόσθετη βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπών από τη Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (Πέτρου Ράλλη 24, Αθήνα, ισόγειο, γρ. 7, 7:00΄ – 13:00΄, τηλ.: 210-3405821).
Για την βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπών απαιτείται:
1) 2 φωτοαντίγραφα διαβατηρίων
2) 2 φωτοαντίγραφα ασφαλιστικού φορέα
3) 2 φωτοαντίγραφα συμβολαίου
4) 3 φωτογραφίες των γονέων και του παιδιού
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6) Γνωμάτευση γιατρού
7) Τραπεζικό λογαριασμό
2. Βιβλιάριο απορίας: δικαιούνται
1. οι πολίτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. ομογενείς, που κατέχουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς και
3. πολίτες των χωρών που έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Κοινωνική και Ιατρική Αντίληψη. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες μέλη της Ε.Ε. καθώς και η Ισλανδία, Νορβηγία και η Τουρκία.
Τα επιδόματα τριτέκνων, πολυτέκνων και μητρότητας χορηγούνται και σε αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης, αρκεί να συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (νόμιμη παραμονή, μόνιμη εργασία κ.α.)
3. Νοσηλεία – Ιατρική περίθαλψη: Πιστοποιητικό Κοινωνικής προστασίας, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένο πρόβλημα υγείας.
1. στους πολίτες των χωρών που έχουν κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες μέλη της Ε.Ε. καθώς και η Κροατία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία
2. στους αλλογενείς συζύγους Ελλήνων, στους συζύγους ομογενών και στους συζύγους πολιτών χώρας μέλους της Ε.Ε. καθώς και στα παιδιά τους (ΥΑ 139491/2006 περ. 4Αγ και 4Αδ)
3. στους κατόχους άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (α44 παρ.1 Ν.3386/2005 και ΥΑ48566/2005 και 139491/2006)
4. καθώς και στους ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών για την απόκτηση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Επιπλέον, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας είναι η προηγούμενη κατοχή από τον αιτούντα άδεια διαμονής (όχι απλής visas). Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να τύχει του ευεργετήματος της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, θα πρέπει είτε να είναι κάτοχος απόφασης διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους υγείας, είτε να είναι υπήκοος κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, να διαμένει μόνιμα στη χώρα μας και να μη μπορεί να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας του με ίδιους πόρους. Επιπλέον, υφίσταται Διακρατική Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της υγείας με την Αλβανία, σύμφωνα με την οποία, παρέχεται η δυνατότητα νοσηλείας στην Ελλάδα, Αλβανών ασθενών, μόνιμα διαμενόντων στη γείτονα χώρα και εφ’ όσον οι παθήσεις τους δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τις ιατρικές υπηρεσίες της Αλβανίας. Σε εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις, κατόπιν αναλόγων αιτημάτων του Υπουργείου Υγείας της Αλβανίας.
4. Διαδικασία οικογενειακής συνένωσης: οι ενδιαφερόμενοι, που βρίσκονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσουν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα επικυρωμένες φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105, με την οποία θα προσκαλούν τους δικούς τους. Αυτά τα έγγραφα, μαζί με την γνωμάτευση του γιατρού πρέπει να αποσταλούν στην Ελληνική Πρεσβεία, στην Αλβανία.
Οι δικοί τους θα πρέπει να πάνε στην Ελληνική Πρεσβεία ή το Προξενείο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, στην Αλβανία και να κλείσουν ραντεβού, ώστε να ζητήσουν την μετάβασή τους στην Ελλάδα (υπάρχουν έντυπα στο internet).

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

1) Γνωμάτευση Μ.Μ.Μ.Ο., στην οποία θα φαίνεται ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση, ποιά είναι η ημερομηνία μεταμόσχευσης και πού παρακολουθείται για την πάθησή του. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον ιατρό και θα θεωρείται από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου.

 

 

2) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) και των 2 γονέων.

 

 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, η οποία συμπληρώνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

 

 

4) Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας (ενταγμένης στο σύστημα ΔΙΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου (να αναγράφονται το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού).

 

 

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 

6) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του παιδιού.

 

 

7) Εξουσιοδότηση, όταν προσέρχεται άλλο πρόσωπο από τον αιτούντα.

 

 

8) Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στη Διεύθυνση Υγείας

 

 

9) Βεβαίωση από το Νοσοκομείο, περί συνεχιζόμενης ιατρικής παρακολούθησης του μεταμοσχευμένου, η οποία πρέπει να προσκομίζεται κάθε 6 μήνες.

Στο βιβλιάριο τράπεζας απαιτείται να μπει ως δικαιούχος το ίδιο το παιδί και μετά ο κηδεμόνας.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 

 

Για αλλοδαπούς, που δικαιούνται το επίδομα, απαιτούνται επιπλέον:

 

 

1)      Άδεια διαμονής από το οικείο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους για πολίτες της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση από το Δήμο. Σε περίπτωση έκδοσης νέας άδειας/βεβαίωσης, θα πρέπει άμεσα να προσκομίζεται στην Υπηρεσία.

 

 

2)      Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή διαβατήριο.

 

 

3)      Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Διεύθυνση Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας. Το ποσό ανέρχεται στα 1085,67 ευρώ το τρίμηνο. Δεν απαιτείται απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύλλογο «Η ΠΙΣΤΗ» στα τηλ.: 210-7486880, 210-7488961.