Δημόσιοι Υπάλληλοι

Υπάλληλοι που έχουν τέκνα, που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται, ο ένας από τους δύο, ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, επιπλέον της κανονικής αδείας τους (Ν. 3528/2007, άρθρο 50). Γονείς, που έχουν παιδιά με αναπηρία άνω του 67%, δικαιούνται, ο ένας από τους δύο, μειωμένο ωράριο, με αποδοχές, κατά μία ώρα την ημέρα (Ν. 2527/1997, άρθρο 16, Ν. 3731/2008, άρθρο 30). Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, έπειτα από αίτησή του, άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τον έναν (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (Ν. 2683/99, άρθρο 51). Επίσης, στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα από αίτησή τους και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους (άρθρο 37, Ν. 3986/2011). Τέλος, επιτρέπεται η αίτηση μείωσης των ωρών εργασίας μέχρι και 50%, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, με ανάλογη μείωση των αποδοχών, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη, με επιλογή είτε τη μείωση είτε της ημερήσιας απασχόλησης, είτε των εργάσιμων ημερών (άρθρο 37, Ν. 3986/2011).

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, που έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται και οι δύο, άδεια 6 εργασίμων ημερών, άνευ αποδοχών, ετησίως, σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους, με δυνατότητα αύξησής της σε 8 ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει 2 παιδιά και σε 14 ημέρες για 3 παιδιά ή περισσότερα παιδιά (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. 2008-2009, άρθρο 5). Επίσης, οι γονείς, που έχουν παιδιά, με πνευματική, σωματική, ή ψυχική αναπηρία, δικαιούνται, ο ένας από τους δύο, μειωμένο ωράριο, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, κατά μία ώρα την ημέρα. Προϋπόθεση είναι να εργάζονται σε επιχείρηση, που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα (Ν. 1483/84, άρθρο 8). Τέλος, οι εργοδότες που απασχολούν γονείς παιδιών, με βαριά ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία, υποχρεούνται κατά τον προγραμματισμό του χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών να τους λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα.