ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ

Βασικές προϋποθέσεις

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.

4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Ι&ΙΙ) παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 1/1/13, η οποία πλέον θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου.

Δικαιούχοι

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι:
• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh.
• Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ:
• Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας
• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh.
• Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου ΚΟΤ

Η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη. Για τους πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:
1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
• Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται :

– ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

– Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ):

i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ.
ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άτομα ή οικογένειες που πληρούν κοινωνικά κριτήρια και είναι σε κρίση.
• Το έκτακτο οικονομικό βοήθημα θα παρέχεται στους αιτούντες, που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες αξιολόγησης, με την μορφή εφάπαξ οικονομικής συνδρομής και με την δυνατότητα υποβολής αίτησης καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους για διαφορετικό πάντα λόγο.
• Υποχρεούνται οι αιτούντες να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν προκειμένου να στηρίξουν το «έκτακτο» της ανάγκης τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δικαιούχοι των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. α) Άτομα που χαρακτηρίζονται από την Πρόνοια ως άποροι,
β) Υπερήλικες ανασφάλιστοι ΟΓΑ.
2. Ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ.
3. Οικογενειακό εισόδημα έως 7.200 ευρώ.
4. Οικογένειες με ένα παιδί με εισόδημα έως 8.700 ευρώ, με δύο παιδιά έως 10.400 ευρώ, με τρία παιδιά έως 12.500 ευρώ, με τέσσερα παιδιά έως 15.000 ευρώ.
5. Συνυπολογίζονται κοινωνικά κριτήρια:
α) Ανεργία
β) Παθολογοανατομική αναπηρία άνω του 67%
γ) Πολυτεκνία κ.α.
6. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α. σε συνδυασμό με χαμηλό εισόδημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (στην περίπτωση που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που να το βεβαιώνει).
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
• Αντίγραφο συμβολαίου ενοικίου.
• Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο σε περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος Υγείας.
• Ό,τι άλλο δικαιολογητικό θεωρηθεί απαραίτητο με βάση την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΕΚ Α΄ 45/1996, Π.Δ. 50, άρθρο 13: Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες τοποθέτησης ή μετάθεσης για μόνιμους εκπαιδευτικούς, που έχουν παιδιά με λευχαιμία ή παραπληγικής μορφής καρκίνο. Βασικά δίνονται αποσπάσεις και όχι μεταθέσεις.
Ν. 1894/1990, άρθρο 8, παρ. 3 (ΦΕΚ 110/τ.Α’/27-8-1990) και Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20-11-2003): Όσον αφορά τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προτάσσονται όσοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας.
Ν. 3027, άρθρο 6, παρ. 16α: Όσον αφορά τους μόνιμους διορισμούς προτεραιότητα έχουν μόνο οι πολύτεκνοι.
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/13-3-2000, άρθρο 4, παρ. Β1-2) και άρθρο 1, Υ.Α. 42788/Γ6/2003 (ΦΕΚ 579/τ.Β’/12-3-2003: πρόσληψη γονιών παιδιών με καρκίνο μπορεί να γίνει μόνο στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), στις θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α. ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό 20% του οργανικού προσωπικού αυτών των κλάδων.
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που έχουν ορισθεί για το σχολικό έτος 2010-2011, προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), ήτοι: α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθώς και εκπαιδευτικών , που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης σε θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ 2013
Το επίδομα τέκνων θα δίνεται ανά τρίμηνο με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα τέκνων του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα.

Αυτό σημαίνει ότι το νέο επίδομα τέκνων θα δοθεί για πρώτη φορά στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013.

Έτσι, όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν δήλωση έως τα τέλη Ιουνίου 2013 θα λάβουν το επίδομα τέκνων τον Σεπτέμβριο 2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν. 4093/2012, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο Ε20 – Αίτηση / Δήλωση για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Ο δικαιούχος για το επίδομα τέκνων, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση / Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.
4. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου/υπόχρεου σε υποβολή Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος, ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, το επίδομα καταβάλλεται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Δικαιολογητικά για το επίδομα τέκνων 2013

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι
δικαιολογητικά για τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε20:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόσπασμα δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια και από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων και εάν αυτά βρίσκονται στη ζωή.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/των τέκνου/ων για το οποίο/α θα χορηγηθεί το επίδομα τέκνων.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του
εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το
Ελληνικό Προξενείο.
δ) Σε περίπτωση που το/τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω υποβάλλεται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή ισχύουσα απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του ν.2643/1998. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Ε20.
ε) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης
του δικαιούχου, ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.
2. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία α, β και ε του παρόντος άρθρου παρέχονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα
στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
3. Για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου και των τέκνων του στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας δεκαετίας ή
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
δ) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
ε) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την
ημερομηνία λήξης αυτής ή
στ) Παραχωρητήριο και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ.του παραχωρούντος ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο Ο.Γ.Α., από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
4. Απομάκρυνση από την Ελλάδα του αιτούντα, εντός της κρίσιμης δεκαετίας ή εξαρτώμενου τέκνου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, θεωρείται δικαιολογημένη και δε λαμβάνεται υπόψη.

5. Επιπλέον με τα ανωτέρω και προκειμένου για δικαιούχους:
α) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης.
β) Ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς».
γ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Ελβετίας καθώς και πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας, απαιτείται επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής.
δ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού».
ε) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται το «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».
6. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα με κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μπορεί να υποβάλλει:
α) Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του ή β) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα ή
γ) Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου αυτός φοιτούσε ή
δ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ , αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.
7. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
8. Στον Ο.Γ.Α. τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τους κατατεθέντες από τους αιτούντες φακέλους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Τα ποσά για το νέο επίδομα τέκνων είναι 40 ευρώ το μήνα για ένα παιδί, 80 ευρώ το μήνα για δύο παιδιά, 130 ευρώ το μήνα για τρία παιδιά και 180 ευρώ το μήνα για τέσσερα παιδιά. Για κάθε παιδί πάνω από το 4ο χορηγείται επιπλέον επίδομα 60 ευρώ μηνιαίως.

Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα ως 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν το σύνολο του επιδόματος τέκνων, δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα παίρνουν τα 2/3 του επιδόματος τέκνων, ενώ δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 12.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν το 1/3 του εκάστοτε επιδόματος τέκνων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον λειτουργεί στον Δήμο τους, θα απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.

Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9

Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας.

Το παντοπωλείο του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00΄ – 16:00΄ και βρίσκεται Σοφοκλέους 66, Αθήνα.

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α’ 48), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α’ 272), τη συμπλήρωσή του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 και την προσθήκη του άρθρου 140 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Γονείς και αδελφοί/ές ατόμων άγαμων και ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, με ποσοστό 67% και άνω, που δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προσδιοριζόμενου χρόνου λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ Α’ 64), ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών του άρθρου 6 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ Α’ 153) που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) καθώς και ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου ως προς τους αναγνωριζόμενους χρόνους των ασφαλισμένων του ΟΓΑ.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή, στην περίπτωση των αδελφών, από έναν αδελφό/ή σε ένα φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος από το γονέα του αναπήρου τέκνου, πρέπει, κατά την ημερομηνία της αιτήσεως για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το Δημόσιο και να εργάζεται.

Αν ο γάμος λυθεί, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει την επιμέλεια του ανάπηρου παιδιού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν το παιδί είναι ενήλικο, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που είχε την επιμέλεια όσο ήταν ανήλικο. Αν η ενηλικότητα επήλθε πριν τη λύση του γάμου, το δικαίωμα ασκείται από έναν από τους δύο γονείς με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης.

3. Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/ή πρέπει για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση : α) να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανίκανου για κάθε βιοποριστική εργασία αδελφού/ής με ποσοστό 67% και άνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή β) ο ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία με ποσοστό 67% και άνω αδελφός/ή να συνοικεί αποδεδειγμένα και να τον βαρύνει και κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω .

Σε περίπτωση παύσης της δικαστικής συμπαράστασης ή διακοπής της συνοίκησης , η σύνταξη διακόπτεται από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα και επαναχορηγείται εφόσον συντρέξουν εκ νέου οι προϋποθέσεις του παρόντος.

4. Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του ετέρου ασφαλισμένου γονέα υπεύθυνης δήλωσης προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς, αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός, ότι δεν έχει και δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης που τους παρέχει η παρούσα διάταξη.

5. Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

6. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Με τον νέο ΠΔ/37/2009, άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου δικαιούνται κατά σειρά προτεραιότητας  οι αγωνιστές Κύπρου, τα ΑΜΕΑ και οι Πολύτεκνοι.

Βασική προϋπόθεση για τους νέους δικαιούχους να έχουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα και ετήσια  έσοδα κάτω των 12000 ευρώ. Η ιδιοκατοίκηση και το αναπηρικό επίδομα απαλλάσσονται. Αυτό σημαίνει ότι όσοι παίρνουν σύνταξη (έστω και αναπηρική) προσμετράται σαν εισόδημα.

Επιπλέον η απόφαση από την οποία προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας για τα ΑΜΕΑ απαιτείται να είναι της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρ. 6 του ν. 2556/1997.

Στις κατά τόπους Νομαρχίες υπάρχει μικρή απόκλιση όσον αφορά τα δικαιολογητικά των αιτούντων

1. Αίτηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με μη υπηρεσία η συνταξιοδότηση από το δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή Τράπεζα ή Οργανισμό κοινής Ωφέλειας ( με θεωρημενο το γνήσιο της υπογραφής).

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών

5. Αντίγραφο φορολογικής περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν1559/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ

6. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμεσσης προστασίας του Ν 2643/1998 όπως ισχύει σήμερα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέων (σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων ανηλίκου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%)

9. Για ανήλικα τέκνα απαιτείται υποβολή αιτήσεως με υπογραφή και των δύο γονέων (επικυρωμένη) ως ασκούντες τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωρισμένων ή σε διάσταση γονέων απαιτείται απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια του ανηλίκου.

10. Σε περίπτωση ενηλίκου αναπήρου τέκνου μη ικανού να διαπραγματευτεί τη χορήγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών απαιτείται απόφαση δικαστηρίου για δικαστική συμπαράσταση.

11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία της Νομαρχίας) θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πρίν την έγκριση της απόφασης παραχώρησης.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Νόμος 3463/ΦΕΚ 114/8-06-2006 – Δημοτικά Τέλη, Άρθρο 202, Παράγραφος 3 Επιχορηγήσεις και βοηθήματα, Παράγραφος 3.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους, όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.
Σημείωση: Το εύρος της έκπτωσης κυμαίνεται από δήμο σε δήμο και εξαρτάται από την απόφαση που έχει πάρει για πιθανή έκπτωση.
Επίσης, αρκετοί δήμοι προσφέρουν, μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), εκπτώσεις στην κατανάλωση.
Επίσης, απαλλαγή δικαιούνται, επίσης, όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
Στον δήμο της περιοχής σας μπορείτε να κάνετε αίτηση για τα πιο πάνω και να μάθετε για τα ποσοστά της έκπτωσης.

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα άτομα, που προστατεύουν τέκνα, τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, έχουν επιτόκιο στην χορήγηση στεγαστικού δανείου 4% (Ν. 4202/29, ν. 3783/57). Επίσης, διευκολύνονται στην απόκτηση επισκευαστικού δανείου και δανείου μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ν. 3230/2004, άρθρο 12 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄, 11/2/2004: Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι γονείς ή έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία, τα οποία φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εδρεύει στην πόλη, όπου υπηρετεί ο γονέας, μπορούν να αποσπώνται σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στις πόλεις όπου σπουδάζουν τα παιδιά τους, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο φοίτησης και μέχρι 2 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη τους. 

ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Χρόνος Διεκπεραίωσης:Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου εκδίδεται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλ. μετά από την 31η Ιανουαρίου. Γενικά Δικαιολογητικά

 • Έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
 • Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων
  (άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, πολύτεκνοι και τα παιδιά τους, τρίτεκνοι, ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, άτομα με αναπηρία πάνω από 50% που δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ & τον Πόντο), Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του
  Προϋποθέσεις

Ο πάροχος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.

Ο πάροχος είναι άνεργος.

Ο πάροχος δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς

Ο πάροχος δε συνδέεται ο ίδιος ούτε η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα τους, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ στην οποία κατοικεί ή διαμένει μόνιμα για τα τελευταία δύο χρόνια αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

Βήμα 3: Εφόσον η αίτησή του εγκριθεί (μετά από την κλήρωση), και προκειμένου να λάβει την άδειά του, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια ΝΑ κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

Βήμα 4: Έκδοση της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων

Τμήμα Β’, τηλ. 210-3893214

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΔ 58/2005 – ΦΕΚ 87/Α/8.4.2005
Αρθρο 1
Άδειες: δικαιούχοι – χορήγηση
1. άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και είναι επαγγελματίες πωλητές ή παραγωγοί, καθώς και συνεταιριστικές οργανώσεις.
2. η ηλικία των δικαιούχων αδειών καθορίζεται:
α) από 20 μέχρι 55 ετών για τους επαγγελματίες πωλητές, και
β) από 20 μέχρι 65 ετών για τους παραγωγούς.
Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
3. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους, η χορηγηθείσα άδεια παύει να ισχύει και επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε.
Αρθρο 2
Επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών:
1. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών:
α. Δικαιούχοι επαγγελματικής άδειας είναι:
α.α) σε ποσοστό 40 % άνεργοι
β.β) σε ποσοστό 25% επί διετία τουλάχιστον υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών, και πλανόδιοι έμποροι – πωλητές που άσκησαν το επάγγελμα επί διετία
γ.γ) σε ποσοστό 15% πολύτεκνοι με παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς και τέκνα πολυτέκνων
δ.δ) σε ποσοστό 20% πρόσωπα τα οποία ανήκουν στις παρακάτω, κατά προτεραιότητα, κατηγορίες:
(i) γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες,
(ii) ανάπηροι που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται από κάποιο φορέα,
(iii) απεξαρτημένοι αλκοολικοί και τοξικομανείς,
(iν) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από τον Πόντο και την πρώην ΕΣΔΔ,
(ν) πολιτικοί πρόσφυγες και τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Μαζί με την αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:
α.α) αποδεικτικά στοιχεία προς θεμελίωση της ιδιότητας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που επικαλούνται
β.β) αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α) ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτές
γ.γ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, με τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του ενδιαφερομένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ.δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ)

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα ΑΘΠ
Θεσμικό Πλαίσιο: Ν.Δ. 1044/71, Ν. 1043/80, Ν.3036/2002.
Δικαιούχοι:
α) Ανάπηροι και Θύματα πολέμου.
β) Ανάπηροι και Θύματα Ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/44.
γ) Ανάπηροι και Θύματα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
δ) Ανάπηροι Αντιδικτατορικού Αγώνα Ν.1543/85.
ε) Ανάπηροι και Θύματα Αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89.
στ)Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού Ν.812/43.
(Όλοι οι ανωτέρω είναι δικαιούχοι, εφόσον λαμβάνουν πολεμική ή στρατιωτική σύνταξη από το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους).
Προϋποθέσεις:
– 10ετής μόνιμη κατοικία στον τόπο για τον οποίο ζητούν την άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου.
– Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο, Νομ. Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση και Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή να λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σ΄ αυτά.
– Να μην έχει πλέον της πολεμικής σύνταξης και της ιδιοκατοίκησης εισοδήματα, που υπερβαίνουν το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό για συντάξεις (για το έτος 2005 ανέρχεταισε11.000ευρώ).
– Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί, συνεπεία ανάκλησης με υπαιτιότητά του, του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου εντός της προ της αίτησης, νέας παραχώρησης 3ετίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Ο.Π.Α.Π.

1. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί σε φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ενιαία άδεια πρακτόρευσης των παιχνιδιών που οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2843/2000, η οποία είναιαορίστουχρόνου.
2. Κατά τη χορήγηση κάθε νέας άδειας λειτουργίας πρακτορείου της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., λαμβάνονταιυπόψη:
α) Οι εισπράξεις του τελευταίου χρόνου πριν από τη χορήγηση άδειας των ήδη λειτουργούντων πρακτορείων, σε σχέση με την απόσταση των πλησιέστερων πρακτορείων της περιοχής και την εμπορικότητα των παιχνιδιών της.
β) Τα επιχειρηματικά και επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας και οι στόχοι που θέτει γιακάθεπαιχνίδι.
Προϋποθέσεις
α. Ο υποψήφιος να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
β. Να είναι απόφοιτος Λυκείου ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής.
γ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να μην έχει καταδικασθεί με ποινή στέρησης της ελευθερίας του για ατιμωτικά αδικήματα ή για αδικήματα που βάσιμα δημιουργούν υπόνοιες αφερεγγυότητας στις συναλλαγές του με την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
ε. Να αποτελεί η πρακτόρευση των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. την κύρια απασχόλησή του.
στ. Να διαθέτει κατάστημα, που η λειτουργικότητά του θα εξυπηρετεί τους παίκτες των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
ζ. Να καταθέτει με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρακτορείου την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος.
4. Η χορήγηση άδειας πρακτορείου της παραγράφου 18 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολίτες, ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, υπήκοοι Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:

– Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
– Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
– Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
– Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
– Αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
– Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
– Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Δικαιολογητικά

Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Διαδικασία

Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:

– Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
– Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων ( κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατελείας).

Παρατηρήσεις

Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ..
Κατ΄εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

Για τους μέχρι 1650 κυβ.εκ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από1650 κυβ.εκ. και μέχρι 2000 κυβ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ.εκ.). Στην περίπτωση αυτή τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται κανονικά.

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.

Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανάπηρου συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατελείας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.

Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε ( 5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής(πλ. Αγ. Νικολάου – Πειραιάς). Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.

Αντίθετα, αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 7 ετών από την ατελή παραλαβή του, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερα και ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Οι κάτοχοι αναπηρικού αυτοκινήτου δικαιούνται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, απαλλαγή από τον δακτύλιο, απαλλαγή από το κόστος διοδίων και τα τέλη χαρτοσήμου, της άδειας κυκλοφορίας και της άδειας οδηγού του αυτοκινήτου καθώς και θέση στάθμευσης. Επίσης, οι κάτοχοι αναπηρικού αυτοκινήτου, που πάσχουν από πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων ή παράλυση των κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, δικαιούνται επίδομα καυσίμων.
Κάποιες από τις παραπάνω απαλλαγές δικαιούνται και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, ανεξάρτητα αν είναι κάτοχοι ή όχι αναπηρικού αυτοκινήτου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Σε όλως εξαιρετικά περιστατικά νοσηλείας ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών σε κρατικά νοσοκομεία για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, είναι δυνατή η αναγνώριση της δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι οκτώ νύχτες. Η καταβαλλόμενη αμοιβή ορίζεται σε 32 € για κάθε νύχτα τις καθημερινές και σε 40€ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και αποδίδεται με την προσκόμιση γνωμάτευσης του Διευθυντή της Κλινικής νοσηλείας θεωρημένη από τον ελεγκτή ιατρό του φορέα και το εξιτήριο.

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΠΟΡΙΑΣ

Χορήγηση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας T.Α.

Α. Έκδοση βιβλιαρίου απορίας
1. Αίτηση (χορηγείται στην υπηρεσία).
2. Δύο (2) φωτογραφίες.
3. Ταυτότητα – φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρώνεται από την υπηρεσία).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα ή μπορεί να εκδο8εί μέσω Κ.Ε.Π.).
6. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας (εκδίδεται από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με την υποβολή Εκκαθαριστικού Εφορίας).
7. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (θεωρημένη από την Εφορία).
8. Φωτοαντίγραφο τελευταίου απόκομματος πληρωμής δίμηνου επιδόματος πρόνοιας (αν υπάρχει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Α1/3143, 20.2.2002(ΦΕΚ 193), οι βεβαιώσεις από ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ ότι δεν είναι ασφαλισμένος, αντικαθίστανται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και υποχρεωτική διασταύρωση από την υπηρεσία.

Β. Θεώρηση Βιβλιαρίου απορίας 
1. Αίτηση (συμπληρώνεται από την υπηρεσία).
2. Ταυτότητα – φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρώνεται από την υπηρεσία).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
4. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (θεωρημένη από την Εφορία).
5. Φωτοαντίγραφο τελευταίου απόκομματος πληρωμής δίμηνου επιδόματος πρόνοιας (αν υπάρχει).
6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ (αν υπάρχει).
Γ. Θεώρηση βιβλιαρίου απορίας άνω των 60 ως και 65 χρόνων 
1. Αίτηση (συμπληρώνεται από την υπηρεσία).
2. Ταυτότητα – φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρώνεται από την υπηρεσία).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 «Διαμένω μόνιμα στην παραπάνω διεύθυνση κλπ».
Αντικατάσταση βιβλιαρίου Απορίας
1. Αίτηση (συμπληρώνεται από την υπηρεσία).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 «Δεν έχει γίνει καμία μεταβολή στην οικονομική και ασφαλιστική μου κατάσταση από τότε που θεωρήθηκε το βιβλιάριο μου στις ??..».
3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 139491/16 Νοεμβρίου 2006 (Φ.Ε.Κ. Β/1747), οι ανασφάλιστοι οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα μπορούν να εκδώσουν «βιβλιάριο ανασφαλίστου» ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγραφή τους αυτή θα δημιουργήσει το δικαίωμα να μπορούν να έχουν δωρεάν εξετάσεις από γιατρούς, φάρμακα, να νοσηλεύονται ή να μεταφέρονται – ως ασθενείς – χωρίς κόστος.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι:

1. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 6.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.
Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.
Στους παραπάνω δικαιούχους της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

Χωρίς το εισοδηματικό κριτήριο υπάγονται και οι κάτωθι:

2α. Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

2β. Ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

2γ. Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά

2δ. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση.
Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

3α. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π. ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ.

3β. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

3γ. Μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και Έλληνες κληρικοί των Πατριαρχείων.

3δ. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών.

3ε. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.
Στους δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για τρία (3) έτη.

4α. Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής Ιθαγένειας.

4β. Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας).
Στους δικαιούχους αυτών των κατηγοριών χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάγκη ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επιπλέον βεβαιώνεται και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την ασθένεια.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

 1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς, η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας και η διάρκειά της. (π.χ. αιμοκάθαρση, μεταγγίσεις, χημειοθεραπείες,  φυσιοθεραπείες κ.λ.π.).
 3. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτ/του.
 4. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης του ασθενούς ή του οδηγού του αυτ/του.
 5. Φωτοτυπίας αστυνομικής ταυτότητας του ασθενούς και του οδηγού.
 6. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου ή φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.